Dariusz Bobak poinformował o wygraniu kolejnej sprawy przeciwko policji. Jej przedstawiciele twierdzą, że zorganizował i przewodniczył on zabronionemu zgromadzeniu.
W informacji podanej przez samego oskarżonego przeczytać można, że funkcjonariusze policji obwiniają go czyn z art. 52 § 2 pkt 2 k.w. i art. 54 k.w. Mówi on o tym, że w wyznaczonym czasie nie dokonano zawiadomienia do Urzędu Miasta Rzeszowa o zamiarze organizacji przedmiotowego zgromadzenia oraz przewodniczeniu mu. Sprawa dotyczy wydarzeń z dnia 2 listopada 2020 roku, kiedy Dariusz Bobak zorganizował spotkanie przed biurem PiS w Rzeszowie.

Orzeczenie Sądu - jaki zapadł wyrok w sprawie działacza?

Sprawa była rozpatrywana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Anna Zięba, odmówiła wszczęcia postępowania. Z udostępnionych przez działacza fragmentach dokumentacji można przeczytać:

,,Nie można zapominać, że wolność zgromadzeń została zagwarantowana w Konstytucji RP, w art. 57, który stanowi, że każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenia tej wolności może określać ustawa. Ponadto gwarantowana jest także prawem międzynarodowym, w tym Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 11) czy Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 21)."

Tym samym Dariusz Bobak został oczyszczony z zarzutów. Do wglądu zostało także udostępnione podsumowanie oraz werdykt sędzi Anny Zięby:

,,Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że wprawdzie obwiniony formalnie naruszył zakaz wynikający z przywołanego na wstępie rozporządzenia, niemniej jednak z uwagi na brak delegacji ustawowej, obowiązującej w dacie czynu zarzucanego obwinionemu, która pozwalałaby na wprowadzenie ograniczenia w zakresie wolności zgromadzeń, nie sposób uznać, że zachodzą podstawy do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wskazane w zarzucie wykroczenia."

Czy organizowanie zgromadzeń w obecnej sytuacji jest dozwolone?

W obliczu tego typu sytuacji, pojawia się pytanie, czy prawo do organizowania zgromadzeń i strajków może zostać zniesione? A także, czy obecnie jest jakieś prawne przeciwwskazania do tego typu inicjatyw? Odpowiedzi na nie także można znaleźć w udostępnionej przez Dariusza Bobaka dokumentacji:

"Dopuszczalne warunki ograniczenia tej wolności zostały wskazane w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ograniczenie może zostać ustanowione tylko w formie ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie m.in. dla ochrony zdrowia, ale ograniczenie to nie może naruszać istoty wolności."