Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat Urzędu Miasta Rzeszowa zebrane w jednym miejscu. Tutaj sprawdzisz numery telefonów, adresy i pozostałe adres informacje kontaktowe. Dowiesz się także jak załatwić sprawy urzędowe w poszczególnych wydziałach.

Urząd Miasta Rzeszowa - numery telefonów i adresy

Główna siedziba Urzędu Miasta Rzeszowa znajduje się w Ratuszu, przy ul. Runek 1. Siedziby poszczególnych wydziałów mieszczą się w centrum miasta Rzeszowa. Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne dane kontaktowe: numery telefonów, oraz adresy mailowe i pocztowe.

Urząd Miasta Rzeszowa - główna siedziba
Adres: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon (infolinia): 17 788 99 00
Telefon (Biuro Prasowe): 17 875 41 14
Fax: 17 875 41 13
Strona internetowa: www.erzeszow.pl
BIP: bip.erzeszow.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Adres: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 90
1. Sprawy zwiazane z ochroną środowiska, w tym m.in.:
-Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie -17 875 41 88
-Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -17875 4187, 17 875 4188, 17 875 4197, 17 875 4243
-Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu- 17 875 4188

2. Sprawy zwiazane z ochroną przyrody, w tym m.in.:
-Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej- 17 875 4189, 17875 4194, 17 875 4367
-Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów- 17 875 4189, 17875 4194, 17 875 4367
-Wydawanie kart wędkarskich/kart łowiectwa podwodnego- 17 875 4194
-Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- 17 875 4194
-Wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych -17 875 4194
-Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb -17 875 4194
-Wydanie zaświadczenia czy grunt, o którym mowa w art.3 ustawy o lasach jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach -17 875 4189, 17875 4194, 17 875 4367

3. Sprawy zwiazane z gospodarką wodną, w tym m.in.:
-Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków- 17 875 4192, 17 875 4193
-Wydawanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów -17 875 4192, 17 875 4193
-Wydawanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -17 875 4192, 17 875 4193
-Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 17 875 4192

4. Sprawy zwiazane z rolnictwem w tym m.in.:
-Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nieodpłatnie przekazanego gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa -17 875 4196
-Wydawanie zaświadczenia w sprawie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego -17 875 4196
-Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej-17 875 4196
-Potwierdzanie umów dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych- 17 875 4196

5. Sprawy zwiazane z geologią i gospodarką odpadami, w tym m.in.:
-Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów -17 875 41 83, 17 875 4186
-Sprawy związane z usuwaniem azbestu -17 875 4183
-Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną -17 875 4186
-Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż -17 875 4186
-Wydawanie pozwoleń zintegrowanych -17 875 4183
-Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji -17 875 4186
Adres e-mail: sr@erzeszow.pl

Biuro Inspektorów Ochrony Danych
Adres: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 788 99 00
Adres e-mail: iod@erzeszow.pl

Wydział Budżetowy
Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 42 15
Adres e-mail: bu@erzeszow.pl

Wydział Finansowy
Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Numery telefonów:
1.Wymiar podatków:
- osoby prawne: 17 875 4283, 17 875 4253, 17 875 4305, 17 875 4285,
- osoby fizyczne: 17 875 4276, 17 875 4295, 17 875 4244, 17 875 4291, 17 875 4272, 17 875 4267, 17 875 4419, 17 875 4444, 17 875 4290, 17 875 4312, 17 875 4254,
2. Rachunkowość podatkowa:
- księgowość osób fizycznych: 17 875 4303, 17 875 4268, 17 875 4281, 17 875 4300, 17 875 4284, 17 875 4288, 17 875 4269
- księgowość osoby prawne: 17 875 4309, 17 875 4294, 17 875 4263,
- środki transportowe: 17 875 4265
-opłata skarbowa:17 875 4282
- ulgi podatkowe: 17 875 4262, 17 875 4377, 17 875 4271
3. Oddział Rachunkowości Należności Niepodatkowych (opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi):
- kierownik 17 875 4486, 17 875 4307
- księgowość 17 875 4306, 17 875 4307, 17 875 4515, 17 875 4257, 17 875 4512, 17 875 4483, 17 875 4508
Adres e-mail: umrz@erzeszow.pl

Wydział Księgowo-Rachunkowy
Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 788 99 00
Adres e-mail: kr@erzeszow.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Numery telefonów:
Sekretariat - 17 875 43 88
Ewidencja ludności - 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4393; 17 875 4381
Przyjmowanie wniosków dowodowych - 17 875 4390; 17 875 4395
Odbiór dowodów osobistych - 17 875 4394; 17 875 4399
Udostępnianie danych osobowych- 17 875 4392
Postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania i zameldowania - 17 875 4387, 17 875 4383, 17 875 43 98
Adres e-mail: umrz@erzeszow.pl

Biuro Kontroli
Adres: Langiewicza 15, 35-021 Rzeszów
Telefon: 17 788 99 00
Adres e-mail: bk@erzeszow.pl

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej
Adres: ul. Króla Kazimierza 9, 35-061 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 91
Adres e-mail: oi@erzeszow.pl

Wydział Architektury
Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 43 34
Fax: 17 875 43 40
Adres e-mail: ar@erzeszow.pl
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa


Wydział Geodezji
Adres: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów
Numery telefonów:
Sekretariat: 17 875 48 00
- wypis z rejestru ewidencji gruntów i/lub budynków, kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej - 17 875 4848, 17 875 4849
- obsługa prac geodezyjnych - 17 875 4840,
- obsługa uzgodnień dokumentacji projektowej - 17 875 4880
Adres e-mail: ge@erzeszow.pl

Biuro Ochrony Konsumentów
Adres: ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów
Telefon: 17 788 99 00
Telefoniczne porady konsumenckie: 17 875 46 91
Adres e-mail: konsument@erzeszow.pl

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Numery telefonów:
Sekretariat: 17 875 46 38
CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4782, 17 875 4786
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 875 4640, 17 875 4631
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 4644, 17 875 4899
Adres e-mail: edg@erzeszow.pl

Urząd Stanu Cywlnego
Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Numery telefonów:
- Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów urodzeń do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 20;
- W sprawie złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa (można także złożyć oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed urodzeniem się dziecka), oraz zmianie imienia dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia prosimy o ustalenie terminu wizyty pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875 46 47, 17 875 46 50;
- Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84;
- Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84;
- Informację w sprawie zgłoszenia zgonu oraz wpisywania zagranicznych aktów zgonu do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 10, 17 875 44 79;
- Informację telefoniczną w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875 44 37, 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55
Adres e-mail: usc@erzeszow.pl

Wydział Komunikacji
Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 63
Fax: 17 875 45 65
Adres e-mail: km@erzeszow.pl
Numery telefonów:
- Rejestracja pojazdów/informacja ogólna - 17 875 4581; 17 875 4582; 17 875 4583; 17 875 4570
- Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 17 875 4578; 17 875 4577
- Zgłaszanie nabycia - 17 875 4564, 17 875 4577
- Zgłaszanie zbycia - 17 875 4577; 17 875 4579
- Kary pieniężne za brak zgłoszenia zbycia / nabycia oraz nieprzerejestrowanie pojazdu z kraju członkowskiego UE - 17 875 4580; 17 875 4488
- Licencje transportowe - 17 875 4561; 17 875 4417
- Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów - 17 875 4478; 17 875 4417
- Prawa jazdy - 17 875 4574; 17 875 4575; 17 875 4572
- Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia - 17 875 4573; 17 875 4476
- Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 17 875 4476; 17 875 4571
- Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości - 17 875 4476; 17 875 4571
- Punkty karne, skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - 17 875 4571; 17 875 4476
- Skierowania na badania lekarskie psychologiczne, kursy reedukacyjne - 17 875 4572; 17 875 4573
- Kierownik Referatu rejestracji pojazdów - 17 875 4488
- Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573
- Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088

Wydział Pozyskiwania Funduszy
Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 75
Adres e-mail: fp@erzeszow.pl

Wydział Edukacji
Adres: Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Numery telefonów:
Sekretariat: 17 875 4588
Stypendia szkolne zasiłki szkolne - 17 875 4639
Programy stypendialne Miasta Rzeszowa - 17 875 4614
Adres e-mail: edukacja@erzeszow.pl

Biuro Audytu Wewnętrznego
Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 788 99 00
Adres e-mail: aw@erzeszow.pl

Biuro Rady Miasta Rzeszowa
Adres: Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 47 36
Adres e-mail: brm@erzeszow.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1, pokój nr 801 (8. piętro)
Telefon: 17 875 45 95, 17 875 47 23
Adres e-mail: mkz@erzeszow.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 788 99 00
Adres e-mail: kjozefczyk@erzeszow.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35 - 103 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 28
Adres e-mail: gk@erzeszow.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 25
Adres e-mail: zkr@erzeszow.pl

Wydział Zamówień Publicznych
Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 36
Adres: zampub@erzeszow.pl

Wydział Zdrowia
Adres: ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów
Numery telefonów:
Sekretariat: 17 875 46 53
1. Referat Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
kierownik referatu – 17 875 46 59,
stanowiska ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (PFRON) – 17 875 46 55, 17 875 46 64,
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – 17 875 46 60, 17 875 46 56.

2. Referat Polityki Społecznej:
kierownik referatu, w tym potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; wyrażanie zgody na sprowadzenie szczątków ludzkich z zagranicy w celu pochowania na cmentarzu zlokalizowanym na terenie Rzeszowa – 17 875 46 52,
stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej – 17 875 44 72,
stanowisko ds. programów: Karta Dużej Rodziny oraz Program „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” – 17 875 44 82,
stanowisko ds. organizacji systemu pieczy zastępczej oraz pomocy dziecku i rodzinie – 17 875 46 58.

Samodzielne stanowisko ds. promocji zdrowia i profilaktyki – 17 875 46 08.
Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki uzależnień – 17 875 46 57
Adres e-mail: zdrowie@erzeszow.pl

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 47 70
Adres e-mail: kst@erzeszow.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 32
Adres e-mail: ora@erzeszow.pl

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Adres: Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 87 54 742
Adres e-mail: promocja@erzeszow.pl

Wydział Inwestycji:
Adres: ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 48
Adres e-mail: wi@erzeszow.pl

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

W punktach informacyjnych mieszkańcy Rzeszowa mogą załatwić wiele spraw urzędowych takich jak na przykład wymiana i odbiór dowodu osobistego, zmiana adresu zameldowania i rejestracja pojazdu. Większość z nich znajduje się w galeriach handlowych w Rzeszowie.

Lista punktów informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz dane ich kontaktowe
- Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa - numer telefonu: 17 788 99 00
- Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Okrzei 1) - numer telefonu: 17 788 99 00
- Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa (Plac Ofiar Getta 7) - numer telefonu: 17 788 99 00
- Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) - numer telefonu: 17 788 99 00
- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat” (ul. Krakowska 20) - numer telefonu: 17 748 40 91, adres e-mail: punkt.nowyswiat@resman.pl
- Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym "Millenium Hall" (al. Kopisto 1) - numer telefonu: 17 875 40 95, adres e-mail: punkt.millenium@resman.pl
- Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów” (ul. Rejtana 65) - numer telefonu: (17) 875 40 85 / 86, adres e-mail: punkt.plaza@resman.pl
- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii „Rzeszów” (al. Piłsudskiego 44) - numer telefonu: 17 788 99 00, adres e-mail: punkt.rzeszow@resman.pl

Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa

Pod Urząd Miasta Rzeszowa podlegają też jednostki organizacyjne takie jak: Straż Miejska, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, Biuro Gospodarki Mieniem, Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Administracja Targowisk i Parkingów, Miejski Zespół Żłobków, Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biuro Wystaw Artystycznych, Estrada Rzeszowska, Rzeszowski Dom Kultury, Teatr Maska, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.

Straż Miejska
Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 70
Adres e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa
Adres: ul. Ks. Józefa Jałowego 23a, 35010 Rzeszów
Telefon: 17 748 49 00
Adres e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl

Biuro Gospodarki Mieniem
Adres: Plac Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 95
Adres e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejski Zarząd Dróg
Adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 748 3700
Adres e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej
Adres: Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 748 3744
Adres e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

Zarząd Transportu Miejskiego
Adres: ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
Numery telefonów:
Sekretariat: 17 866 0383
rozkłady jazdy: 17 866 03 35
windykacja: 17 86 60 359
Adres e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
Adres: ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 748 2585
Adres e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl

Miejski Zespół Żłobków
Adres: ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów
Telefon: 17 748 1111
Adres e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 748 1515
Adres e-mail: rosir@rosir.pl

Biuro Wystaw Artystycznych
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów
Telefon: 17 853 3811
Adres e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

Estrada Rzeszowska
Adres: ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
Telefon: 17 853 8004
Adres e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

Rzeszowski Dom Kultury
Adres: ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów
Telefon: 17 748 3950
Adres e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl

Teatr Maska
Adres: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 862 6808
Adres e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Adres: ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Telefon: 17 748 11 05
Adres e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Adres: ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
Telefon: 17 866 9400
Adres e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Adres: ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 748 4350
Adres e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.