Gmina Świlcza otrzymała 70 tys. zł unijnej pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła". Kolejna pomoc dla uczniów i nauczycieli w Gminie Świlcza.
Gmina Świlcza otrzymała kolejne środki na zakup nowych laptopów wraz z oprogramowaniem. W tym programie zgodnie z zapisami regulaminu o dofinansowanie mogły się ubiegać wyłącznie gminy i powiaty. Gmina Świlcza złożyła stosowny wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał bezzwrotną dotację z przeznaczaniem na zakup 20 laptopów dla placówek oświatowych. W związku z tym, że zakupiony sprzęt może zostać przekazany dowolnej szkole z terenu danej JST, niezależnie od tego, kto jest organem prowadzącym, władze gminy postanowiły wspomóc zdalną naukę w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych, które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy.

W dniu 28 maja 2020 r. nastąpiło przekazanie na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej oraz rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bartkowicach po 10 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem. Dzięki dotacji do szkół trafił nowoczesny sprzęt, który posłuży uczniom i nauczycielom w tym trudnym czasie epidemii do kontynuowania nauki w sposób zdalny, a następnie zostanie wykorzystany do celów dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".