Na 2020 rok województwo Podkarpackie otrzymało 22 736000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na rzecz zdecydowanych działań,które mają na celu szczególne wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pomagają im zachować zatrudnienie.
PFRON podejmuje zdecydowane działania, które szczególnie wspierają osoby niepełnosprawne na rynku pracy i pomagają im zachować zatrudnienie. Co roku Fundusz przekazuje znaczne środki finansowe dla naszego województwa. Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, w tym roku wysokość środków do dyspozycji województwa wynosi 22 736000 zł, natomiast do samorządów powiatowych trafiło 60 806 000 zł.

PFRON udziela również szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących ciągłą rehabilitację osób niepełnosprawnych. Ponadto poprzez Oddział Podkarpacki PFRON realizowane są przedsięwzięcia związane z likwidacją barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych oraz dofinansowania różnego rodzaju projektów w tym, kosztów utworzenia, działalności i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Warto zaznaczyć, że w naszym województwie działa 37 warsztatów i 13 zakładów aktywności zawodowej.

Istotną pomoc na zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych otrzymują pracodawcy, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej w postaci comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników.

Ponadto program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” daje możliwość szybkiego reagowania i uruchomienia pomocy finansowej, skierowanej do osób indywidualnych.