W czwartek rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zamknął uczelnie do końca roku, z niewielkimi wyjątkami. A jak to będzie wyglądać na rzeszowskich uczelniach ?
Czwartek 14 stycznia dla znacznej części studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie się z pewnością kojarzył jako jeden z gorszych w historii. Wiele osób miało nadzieję, że od nowego semestru będą mogli wrócić na uczelnie, oczywiście w reżimie sanitarnym. Tymczasem wczorajsza decyzja rozwiała te nadzieje.

- W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - czytamy w zarządzeniu rektora.

Zatem ten wyjątek zapewne nie obejmie studentów kierunków humanistycznych, i tym podobnych. Na powrót do normalności mogą liczyć jedynie studenci medycyny. Zarządzenie to spowodowało znaczne niezadowolenie wśród społeczności akademickiej.

- To jest jakiś żart, swego rodzaju parodia studiów, a nie prawdziwa nauka. Nie po człowiek poszedł na studia, żeby większość czasu spędzić przy komputerze. Absurd - czytamy w różnego rodzaju wpisach w mediach społecznościowych.

A jak ta sytuacja będzie wyglądać na rzeszowskich uczelniach ? - Na razie obowiązuje zarządzenie rektora 22 grudnia zeszłego roku. Dalsze zarządzenia podamy do informacji być może w przyszłym tygodniu - mówi nam Maciej Ulita, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Obecne zarządzenia rektora UR
1. Od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. przedłużam obowiązek realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. w formie zdalnej na wszystkich kierunkach (niezależnie od formy i trybu kształcenia) z wyłączeniem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, elektroradiologii, fizjoterapii i ratownictwie medycznym, oraz pracowni dyplomowych, w ramach których prowadzone są badania naukowe na VII semestrach studiów inżynierskich.

2. Od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r. w dalszym ciągu obowiązuje realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. w formie zdalnej, z wyłączeniem zajęć, w przypadku których efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w takiej formie, w szczególności zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (lista kierunków z zajęciami praktycznymi, w przypadku których możliwy jest powrót do formy kontaktowej w załączeniu). Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie kontaktowej w budynkach Uczelni muszą odbywać się z zachowaniem rygoru sanitarnego.

3. Jeśli na danym kierunku następuje częściowy powrót do zajęć w formie kontaktowej, konieczne jest poinformowanie o tym studentów w formie ogłoszenia na stronie internetowej uwzględniającego informację o tym, które zajęcia pozostają w formie zdalnej, a które będą odbywać się w kontakcie. Informacja ta musi zostać podana do wiadomości studentów nie później niż do dnia 11.01.2021 r.

4. Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego, od 18.01.2021 r. dziekan kolegium może wyrazić zgodę na prowadzenie w siedzibie Uczelni innych zajęć aniżeli kształtujących umiejętności praktyczne, o ile istnieje możliwość zachowania reżimu sanitarnego podczas realizacji zajęć.

5. Zaliczenia oraz egzaminy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej lub w kontakcie bezpośrednim w siedzibie Uczelni:
1) egzaminy odbywają się w siedzibie Uczelni w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem reżimu sanitarnego;
2) zaliczenia mogą odbywać się w formie zdalnej lub w kontakcie bezpośrednim w siedzibie Uczelni.

6. Za zgodą dziekana kolegium możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej, jeśli gwarantuje ona zweryfikowanie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.

7. Na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przedstawienia dziekanowi kolegium informacji o formie i terminie przeprowadzenia egzaminu oraz podania jej do wiadomości studentów. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w formie kontaktu bezpośredniego powinny być przygotowane w sposób zapewniający przestrzeganie reguł sanitarnych zarówno w trakcie ich trwania, jak i przerw pomiędzy nimi.

8. W przypadku odmowy udziału w zaliczeniu lub egzaminie przeprowadzanym w formie kontaktu bezpośredniego, na uzasadniony sytuacją epidemiczną wniosek studenta, należy umożliwić mu przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu w terminie późniejszym, niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej wniosek, w drodze przywrócenia terminu.

9. Egzaminy dyplomowe powinny być przeprowadzone w formie kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na uzasadniony sytuacją epidemiczną wniosek studenta lub członka komisji egzaminacyjnej dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.

10. O harmonogramie realizacji zajęć dydaktycznych w budynkach Uczelni oraz przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych, dziekan kolegium zobowiązany jest poinformować właściwych administratorów budynków celem odpowiedniego zarządzania budynkiem z uwzględnieniem wszelkich rygorów sanitarnych.