Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
Intensywne opady mokrego śniegu, jakie wystąpiły na terenie Rzeszowa mogą powodować uszkodzenia obiektów budowlanych i stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia. W związku z Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do zapewnienia, aby były one użytkowane w sposób bezpieczny. W szczególności w okresie opadów śniegu osoby te zobowiązane są do podejmowania działań w celu niedopuszczania do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku.

Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

- Przypominam również, że w okresie grzewczym przy występowaniu niskich temperatur może dochodzić do zatruć tlenkiem węgla. Aby zapobiec powyższemu, należy dbać o należyty stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Ustawa prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do poddawania instalacji gazowych oraz przewodów kominowych corocznym kontrolom stanu technicznego. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych - mówi Inspektor Nadzoru Budowlanego.