- Kontrola wykazała uchybienia i zlecono działania pokontrolne. Jednak najważniejsze jest to, że szpital pracuje normalnie - powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej, w czasie której przedstawił główne wnioski z kontroli w KSW nr 1 w Rzeszowie.
To ciąg dalszy afery, do której miało dojść w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Pracownicy szpitala zarzucali byłym dyrektorom m.in. mobbing oraz liczne działania na szkodę placówki. Wobec takiego rozwoju spraw radny samorządu Jacek Kotula złożył do prokuratury zawiadomienie, z kolei Marszałek Województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zarządził w placówce kontrolę, która miała zbadać te zarzuty. Więcej o tej sprawie pisaliśmy tutaj: Radny PiS składa donos do prokuratury na temat sytuacji w szpitalu oraz Sytuacja w KSW nr 1 w Rzeszowie przypomina czasy SB ?

W środę 17 lutego Marszałek przedstawił wyniki kontroli. - Kontrola wykazała uchybienia i zlecono działania pokontrolne. Najważniejsze jest to, że szpital pracuje normalnie - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

W spotkaniu z mediami wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem wzięli udział wicemarszałek Piotr Pilch oraz Teresa Pawluś, dyrektor Departamentu Kontroli UMWP.

- Pacjenci szpitala są pod dobrą opieką i to jest dla nas najważniejsze - mówił wicemarszałek Piotr Pilch. Zaznaczył także, że zarząd województwa co tydzień na swoim posiedzeniu pochyla się nad sprawami placówki.

Wyniki kontroli w KSW nr 1

Kontrolę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wszczęto uchwałą Zarządu Województwa podkarpackiego z 20 października 2020 r., rozpoczęła się 12 listopada 2020 r. i trwała do 18 grudnia 2020 r. Postępowanie kontrolne formalnie zakończyło się 16 lutego br. Okres, który był objęty kontrolą to styczeń-październik 2020 r. Zespół kontrolny składał się z pracowników Departamentu Kontroli i Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzana była zdalnie z uwagi na warunki epidemii.

Zakres kontroli obejmował:
- realizację zapisów umowy łączącej Kliniczny Szpital Wojewódzkim nr 1 z Uniwersytetem Rzeszowskim o udostępnienie jednostek organizacyjnych Szpitala
- politykę kadrową, w tym obsadzanie stanowisk kierowników klinik w Szpitalu
- analizę sytuacji w Klinice Okulistyki
- prawidłowość postępowania z dokumentami zawierającymi dane i informacje medyczne

Główne wyniki kontroli:
- uchybienia formalne w zakresie przechowywania i ewidencjonowania umowy zawartej między szpitalem a Uniwersytetem świadczące o nieładzie dokumentacyjnym i braku należytej staranności
- braki w zakresie efektywnego i skutecznego przepływu informacji pomiędzy dyrektorem szpitala a zespołami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Kliniki Onkologii Klinicznej, na co wskazują okoliczności zatrudnienia w Szpitalu kierowników ww. klinik
- zawarcie umowy z lekarzem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej było związane z wykonywaniem działalności leczniczej szpitala i było niezależne od obsadzenia stanowiska kierownika kliniki, nastąpiło po przeprowadzeniu przez szpital konkursu ofert – lekarz ten mógł być wprowadzony do zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jako lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych
- późniejszej wyłonienie tego lekarza w konkursie na kierownika Kliniki ogłoszonym przez Uniwersytet było związane z wykonywaniem działalności dydaktycznej i badawczej (Zgodnie z art. 91 ustawy o działalności leczniczej jednostką organizacyjną wykonującą działalność dydaktyczną i badawczą, będącą oddziałem, kieruje ordynator albo inny lekarz kierujący (Regulamin organizacyjny Szpitala nie przewiduje funkcji ordynatora - ustawa dopuszcza możliwość kierowania oddziałem przez innego lekarza niebędącego ordynatorem jeśli wynika to z regulaminu). Osobą odpowiedzialną za działalność dydaktyczną i badawczą w takiej jednostce jest kierownik Kliniki - kompetencje tych funkcji i wynikająca z ich pełnienia odpowiedzialność co do zasady nie dublują się, są to dwa odrębne stanowiska, ale dopuszczalne jest łącznie ich przez jedną osobę, co jest stosowane we wszystkich przypadkach w podkarpackich szpitalach klinicznych. Lekarza kierującego odpowiadającego w całości za zarządzanie oddziałem powołuje podmiot leczniczy, a kierownik Kliniki wyłaniany jest przez Uniwersytet w drodze konkursu).
- kandydat wskazany przez Uniwersytet Rzeszowski w drodze konkursu spełniał kryteria wymagane przez umowę o udostępnianie jednostek organizacyjnych, a jego wybór został zaakceptowany przez po. dyrektora szpitala
- kandydat wskazany przez Uniwersytet łączył funkcję lekarza kierującego oddziałem z funkcją kierownika kliniki
- Uniwersytet Rzeszowski nie ogłaszał konkursu na kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej
- stanowisko to zostało obsadzone przez lekarza zatrudnionego przez szpital, co nakładało odpowiedzialność za działalność leczniczą – skoro Uniwersytet nie wskazał w drodze konkursu kandydata do objęcia tego stanowiska, który byłby odpowiedzialny za działalność dydaktyczną i badawczą, to szpital mógł zatrudnić innego lekarza kierującego w celu zapewnienia prawidłowej pracy oddziału
- zatrudniony lekarz nie podjął pracy w szpitalu i wypowiedział umowę o pracę, którą rozwiązano z zachowaniem okresu wypowiedzenia
- niewielki stopień realizacji sposobu obsadzania stanowisk kierowników klinik przyjętego w regulaminie organizacyjnym oraz umowie zawartej z uniwersytetem
- brak należytej staranności i nieład dokumentacyjny w zakresie przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych, jednak stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości nie skutkują nieważnością postępowania
- udostępnienie dokumentacji medycznej z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
- brak należytej staranności przy dokonywaniu kontroli dowodów księgowych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz braki dokumentacyjne w tym zakresie.