Sanok zamierza powiększyć granice miasta o 10 sąsiednich, wiejskich sołectw. Tego rodzaju plany zawsze budzą wśród mieszkańców skrajne często emocje. Warto zatem „na chłodno” przyjrzeć się i przeanalizować korzyści, jakie pojawią się po przyłączeniu sołectw do miasta.
Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu przyłączenia 9. sołectw z gminy wiejskiej Sanok oraz 1 sołectwa z gminy Zagórz. Są to: Bykowce, Czerteż, Płowce, Sanoczek, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Międzybordzie, Trepcza, Zabłotce i Zahutyń. Po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miasta Sanoka będzie mogła podjąć decyzję wskazując, o które sołectwa chce powiększyć granice Sanoka.

- Dlatego już teraz przedłożyłem mieszkańcom sołectw informacje o korzyściach, jakie wynikają z włączenia ich miejscowości do miasta. Przede wszystkim, są to inwestycje zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców, tj. budowa chodników, oświetlenia ulicznego, budowa dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Chciałbym też uruchomić transport publiczny, na który nie zgadzają się obecne władze gmin - mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz.

W przypadku przyłączenia do Sanoka wszystkich 10. sołectw miasto zwiększyłoby swoją powierzchnię z 38.08 km2 do 92,89 km2. Liczba mieszkańców miasta Sanoka zwiększyłaby się z 36,6 tys. do 42.3 tys. osób.


Niepotrzebne wątpliwości

Rolnicy zamieszkujący sołectwa planowane do połączenia z miastem, w dalszym ciągu uprawnieni będą do korzystania z wielu instrumentów finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Po pierwsze, jako potencjalni beneficjenci środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, nadal będą mogli starać się o dopłaty bezpośrednie do produkcji na terenach rolniczych. Mają także możliwość skorzystania z dofinansowania na modernizację i unowocześnienie swoich gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020.

Należy jednocześnie znaczyć, że miasto Sanok posiada szeroki wachlarz możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach innych niż PROW programów i instrumentów pomocowych. Jest to nie tylko Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, ale również inne krajowe programy takie jak np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, Programy Współpracy Transgranicznej, z których miasto z dużym sukcesem korzysta od wielu lat.

Mieszkańcy są za przyłączeniem

Sceptyczne stanowiska w sprawie przyłączenia konkretnych sołectw do ośrodków miejskich są naturalną reakcją. Warto jednak posłużyć się przykładem Rzeszowa i analizami wykonanymi przez naukowców Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy badali poziom zadowolenia mieszkańców osiedli przyłączonych do stolicy Podkarpacia.

Po szczegółowej analizie okazało się, że ok. 90 proc. ankietowanych powiedziało, że są zadowoleni z przyłączenia, a 93 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło zmiany na tych osiedlach, które zdecydowały się na przyłączenie do Rzeszowa.