Izba Administracji Państwowej podsumowała działalność KAS w woj. podkarpackim w 2020 roku, którą oprócz standardowych zadań uzupełniały działania wspierające bezpieczeństwo sanitarne kraju.

Wpływy z podatków

Wysokość wpływów budżetowych wzrosła o 867 mln złotych w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 9 mld złotych, co daje wzrost o 10,6 %. Składają się na to wpływy z PIT, CIT, VAT, akcyzy, cła, podatku VAT w imporcie i podatek VAT w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. W porównaniu do ubiegłego roku, znaczący wzrost wpływów odnotowany został w podatku od towarów i usług o ponad 15%, a także z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, odpowiednio o ponad 13 % i 10%.

Skuteczne kontrole i wykrywanie oszustw podatkowych


W ramach ubiegłorocznych kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe w woj. podkarpackim wykryte zostały uszczuplenia podatkowe na poziomie 109 mln złotych. Warto zaznaczyć, że Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadza coraz mniej kontroli podatkowych, a więcej czynności sprawdzających. Ich rolą jest bieżąca weryfikacja prawidłowości zobowiązań podatkowych deklarowanych przez podatnika, która ma jak najszybciej zapobiec powstaniu ewentualnych zaległości podatkowych. Korzysta na tym nie tylko podatnik, unikający ewentualnych wysokich odsetek za zwłokę, ale i budżet państwa, który terminowo uzyskuje zaplanowane dochody z podatków. Działania w tym zakresie, które prowadziły nasze urzędy skarbowe w ubiegłym roku wykazały blisko 787 mln złotych uszczupleń.

Obsługa ruchu granicznego

Obsługując przedsiębiorców działających w międzynarodowym obrocie towarowym, w 2020 roku Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu zarejestrowała w ruchu towarowym ponad 279 tys. zgłoszeń celnych ( blisko 9 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym ponad 163 tys. w procedurach wywozowych i ponad 115 tysięcy w procedurach przywozowych. W ubiegłym roku funkcjonariusze KAS z Podkarpacia obsłużyli także ponad 209 tys. operacji tranzytowych. Suma wszystkich obsłużonych zgłoszeń celnych wyniosła prawie 490 tysięcy.

Walka z przemytem, ochrona społeczeństwa przed zagrożeniami

W ramach walki z przemytem, w 2020 r. funkcjonariusze podkarpackiej KAS wszczęli 1,2 tys. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wystawili także 5,3 tys. mandatów karnych na łączną kwotę 2,1 mln złotych.

Wśród zatrzymanych towarów znalazły się m.in.:

· Wyroby tytoniowe i alkoholowe (3,5 mln sztuk papierosów, 12,6 ton tytoniu i suszu tytoniowego oraz 4,6 tys. litrów alkoholu)

· 14,4 ton odpadów

· Blisko 200 kg/litrów nielegalnych środków ochrony roślin,

· Ponad 15 tys. szt. i 125 kg okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

· Blisko 100 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

· 90 tys. szt. towarów niespełniających wymogów bezpieczeństwa produktu

· a także środki odurzające, psychotropowe, zbytki czy towary zatrzymywane ze względu na naruszenia przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej

Ponadto:

· Przeprowadzono ponad 33 tys. kontroli w ramach monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono kary pieniężne w łącznej kwocie ponad 1 mln złotych.

· badając skład towarów m.in. pod względem taryfikacji, jakości, bezpieczeństwa, ochrony konsumentów Laboratorium Celno- Skarbowe w Przemyślu przebadało ponad 2 tys. próbek i wykonało ponad 10 tys. analiz, wielokrotnie przyczyniając się do udaremnienia wprowadzenia do obrotu substancji psychoaktywnych i niebezpiecznych. W 1,6 tys. próbkach stwierdzono nieprawidłowości, co stanowi 80 % wszystkich przebadanych próbek.

· funkcjonariusze KAS na Podkarpaciu prowadzili także działania kontrolne w związku z ryzykiem wprowadzenia chorób na teren UE (w tym wirusa ASF), nakładając na podróżnych łamiących zakaz wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego mandaty w łącznej kwocie ponad 300 tys. zł.

Walka z nielegalnym hazardem

Funkcjonariusze podkarpackiej KAS zatrzymali w 2020 r. 394 urządzeń do gier działających niezgodnie z ustawą o grach hazardowych. W wyniku czego wszczęto 157 postępowań karnych i 482 postępowań administracyjnych, w których nałożone kary wyniosły ponad 14 mln zł.

Pomoc w czasie pandemii

W 2020 r. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie przekazała na cele walki z pandemią prawie 40 tys. litrów spirytusu zatrzymanego podczas działań kontrolnych. Dzięki odpowiednim procedurom, które pozwoliły przekazać alkohol nieodpłatnie, jako towar mający znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, mógł on posłużyć do przygotowania środków dezynfekcyjnych. W trakcie działań wzmacniających bezpieczeństwo sanitarne kraju, funkcjonariusze podkarpackiej KAS wspierali także kontrole sanitarne w Barwinku.

Wsparcie podatników

W 2020 r. urzędy skarbowe w woj. podkarpackim odnotowały także wzmożony wpływ wniosków o ulgi w spłacie, spośród których prawie 70 % uzasadnionych zostało pandemią koronawirusa. Było to jedno z ważniejszych zadań urzędów, ukierunkowanych na pomoc podatnikom. Łącznie wydano 2,1 tysiąca decyzji, w których łączna kwota należności głównej przekroczyła 140 mln złotych.