Wiesław Buż, Poseł na sejm RP z Klubu Lewicy wystosował list do Starostów powiatowych. Prosi o rzetelne informacje, opinie w sprawie planowanej reformy w szpitalach.
Jak poinformował w lutym bieżącego roku wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, od grudnia 2020 roku nad projektem reformy szpitali pracuje specjalny zespół w resorcie. Jednym z głównych powodów przeprowadzenia reformy, to zdaniem ministra stale rosnący od 2017 roku odsetek szpitali, które posiadają zadłużenia oraz zobowiązania wymagalne.

Są to bezsporne zobowiązania, których termin już minął, a nie zostały one w tym czasie uregulowane lub umorzone. Problem jest o tyle poważny, że ma on miejsce pomimo tego, że wciąż zwiększane są procentowe nakłady na finansowanie ochrony zdrowia (obecnie 5,30% PKB).

Jednak również w lutym br. swoje skargi odnośnie do planowanych założeń reformy zgłosili przedstawiciele samorządów, m.in. Związku Powiatów Polskich. Zauważyli oni, że nie zaproszono ani jednego samorządowca na posiedzenia sejmowych komisji do prac wyżej wspomnianego zespołu przy Ministerstwie Zdrowia. Jak mówią sami reprezentanci ZPP: - Ochrona zdrowia powinna zostać „usamorządowiona”, a nie nacjonalizowana. Podstawowa opieka zdrowotna, część opieki specjalistycznej, szpital powiatowy - to główne elementy samorządowej opieki zdrowotnej, która pozwoli na dobrą koordynację lecznictwa w terenie i odciążenie NFZ.

Odpowiedzi na ten apel 24 marca tego roku doczekali się wszyscy starostowie z województwa podkarpackiego. Wiesław Buż, poseł na Sejm z Klubu Lewicy wystosował do nich list w sprawie planowanej reformy szpitali.

Reforma Szpitali - powody oraz przewidywany zakres działań

Buż zwrócił się ze swoim apelem do Starostów Powiatowych, jak sam tłumaczył, ponieważ to oni są przedstawicielami organu prowadzącego i nadzorującego szpitale. Poseł na Sejm RP opisał w liście, jakie efekty pracy zespołu do spraw koncepcji centralizacji szpitali wykazał wiceminister Gadomski, podczas posiedzenia sejmowego Komisji Zdrowia.

Wskazał on m.in. powody, ze względu na które musi zostać przeprowadzona reforma szpitali. Są to:
⦁ rosnące zadłużenie
⦁ spory kompetencyjne,
⦁ konkurencja o kadrę medyczną i zasoby,
⦁ trudności w komunikacji między podmiotami podlegającymi różnym organom prowadzącym.
Natomiast w kwestii zakresu jej działań zaznaczył, że składałaby się ona z 4 głównych filarów:
⦁ zmiany struktury właścicielskiej,
⦁ restrukturyzacji długów,
⦁ wprowadzenia mechanizmów jakościowych w zarządzaniu szpitalami,
⦁ zmiana sieci szpitali.

Wróci centralizacja?

Jak podkreślił na początku marca 2021 roku Adam Niedzielski, to właśnie możliwość kształtowania sieci szpitali przez ministra zdrowia jest głównym celem opisywanej reformy.

Ma to zapewnić równe i możliwie wysokie bezpieczeństwo i dostępność pomocy zdrowotnej dla pacjentów.

Natomiast sama sieć szpitali miałaby polegać komplementarności usług, czyli szpitale, szczególnie powiatowe, które są w niewielkiej odległości od siebie, powinny budować wspólną ofertę. Np. szpital nr 1 powinien specjalizować się w kardiologi i neurologii, szpital nr 2 w pulmonologii i laryngologii itd., a wszystkie one usytuowane blisko siebie w ten sposób oferowałyby razem komplet specjalistycznych usług medycznych.

Wiesław Buż opisał w liście również przewidywane warianty modeli struktury właścicielskiej. Szpitale miałyby podlegać resortowi lub instytucjom mu podlegającym, czyli właścicielem mógłby być np.: Wojewoda, Ministerstwo, Agencja Rozwoju Szpitali lub NFZ. Możliwa jest także centralizacja na poziomie województw, a także zmiana struktury właścicielskiej tylko w sytuacji powiązania z restrukturyzacją długu szpitala (w wariancie dobrowolnym lub przymusowym). Kwestie te wciąż są do dookreślenia.

Powstanie Agencja Rozwoju Szpitali

Planowane jest powołanie podmiotu wstępnie nazywanego Agencją Rozwoju Szpitali. Jego zadaniem byłoby pozyskiwanie finansowania, oddłużenia, monitorowanie programów restrukturyzacyjnych, a nawet finansowanie projektów inwestycyjnych.

Omawiano też możliwość zmiany finansowania sieci szpitali, w tym zmniejszenie udziału ryczałtu oraz wdrożenie certyfikacji kadry menedżerskiej (organizacja egzaminów i szkoleń menedżerskich) przez wyżej powołaną agencję lub Ministerstwo Zdrowia.

Funkcja Starosty Powiatu w przeprowadzeniu reformy szpitala

Ze względu na złożoność i istotę wyżej wymienionych aspektów reformy, w liście Buż uwzględnił i podkreślił powagę opinii samych starostów. Jak tłumaczy reforma obejmuje 255 szpitali, z czego 40% to szpitale powiatowe.

Z tego powodu poseł na Sejm RP zwrócił się do starostów o udzielenie rzetelnych opinii dla Klubu Lewicy o prowadzonych przez ministerstwo działaniach w tej sprawie. Buż liczy na pomoc w określeniu propozycji, efektów i samego trybu planowanych zmian w reorganizacji szpitali. Przy czym jednocześnie zapewnił, że uwagi starostów zostaną złożone na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Lewicy oraz w Komisji Zdrowia.

Cały projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji ma zostać opublikowany do końca maja 2021 r.