Od 1 marca 2019 r. obowiązuje program „Mama 4+", zwany inaczej Rodzicielskim Świadczeniem Uzupełniającym. W jego ramach można otrzymywać dodatkowe świadczenia pieniężne. Kto może skorzystać?
Ten program ma na celu zapewnienie dodatkowych funduszy osobom, które nie mogły podjąć zatrudnienia lub z niego zrezygnowały, ponieważ poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Na Podkarpaciu pobiera je prawie 4 tys. osób, a w samym Rzeszowie niemalże 2700 rodziców.

Kto może skorzystać z dodatkowego świadczenia ,,Mama 4+" ?


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała co najmniej czworo potomstwa. Przysługuje również tym osobom, które nie urodziły, ale sprawowały prawną opiekę nad przynajmniej czworgiem dzieci.

W brew pozorom, to świadczenie dotyczy nie tylko matek. Skorzystać z niego mogą także ojcowie. Aby ubiegać się o to świadczenie mężczyzna musi mieć ukończone 65 lat. Jeśli wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała, to ma prawo skorzystać z tych środków.

W obu przypadkach Osoba ubiegająca się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające musi udowodnić, że nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Co więcej, jak informuje Wojciech Dyląg

,,Ośrodek interesów życiowych osoby składającej wniosek o świadczenie „Mama 4+” musi być na terytorium Polski przez co najmniej 10 lat, liczone od ukończenia 16 roku życia. Wnioskodawca musi również posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce."

Ponad to, RSU jest wypłacane tylko gdy wnioskodawca, podczas pobierania środków zamieszkuje na teryrotium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak uzyskać to świadczenie ,,Mama 4+" i ile ono wynosi?


Starając się o uzyskanie dodatkowych środków z tytułu RSU należy złozyć wniosek. Do niego trzeba dołączyć:

  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,

  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,

  • informację o numerach PESEL dzieci,

  • pozostałe dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie i wysokość świadczenia.


Natomiast podstawę, na jakiej wylicza się wysokość świadczeń przedstawił Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim:

„Maksymalna kwota wypłaty świadczenia to wysokość najniższej emerytury, która od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto. RSU nie ma stałej kwoty, a to oznacza, że jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury"

Przypomina on także:

,,Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, mających wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy nabyciu prawa do innego świadczenia."