Uniwersytet Rzeszowski, podobnie jak Politechnika Rzeszowska, zdecydował się na model nauczania hybrydowego w roku akademickim 2020/21. Jest to związane z trwającą pandemią koronawirusa.
Decyzją Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dra hab. Sylwestra Czopka, uwzględniając sytuację epidemiczną zajęcia w roku akademickim 2020/2021 będą przebiegały według poniższych reguł. Przedstawione zasady to wyciąg z Zarządzenia Rektora, które w całości będzie dostępne na stronie UR.

Regulacje szczegółowe nauczania hybrydowego na UR:

1. Kształcenie w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowane w trybie mieszanym
w formie tradycyjnej (w kontakcie bezpośrednim):
- zajęcia na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich i jednolitych magisterskich na I roku, na wszystkich kierunkach z wyłączeniem wykładów dla grup powyżej 50 osób, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
- zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia możliwe jest jedynie w formie tradycyjnej, tj.: laboratoria, hospitacje, zajęcia warsztatowe i terenowe, terenowe oraz praktyczne, do realizacji których potrzebny jest specjalistyczny sprzęt,
- dla roczników II-V lub II-III i II rok II stopnia – jeśli liczebność grup i zaplecze lokalowe umożliwią zachowanie reżimu sanitarnego, z wyłączeniem grup wykładowych przekraczających 50 os. (w tym przypadku forma zdalna).

w formie zdalnej:
- zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest możliwe przy wykorzystaniu metod i narzędzi kształcenia na odległość zarówno w formie synchronicznej, jak też asynchronicznej,
- zajęcia, które ze względów logistycznych nie mogą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

2. Szczegółowy tryb prowadzenia poszczególnych zajęć na konkretnych kierunkach będzie określać Dziekan danego Kolegium, po uzgodnieniu z Kierownikiem kierunku.
3. Zajęcia z WF będą realizowane w formie tradycyjnej z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Na wniosek studenta lub prowadzącego, po akceptacji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji zajęcia mogą być realizowane zdalnie.
4. Lektoraty języków obcych będą realizowane zdalnie w trybie synchronicznej interakcji.
5. Zajęcia ogólnouczelniane będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej.
6. Zajęcia realizowane zdalnie mogą odbywać się w trybie synchronicznym (z możliwością bezpośredniego kontaktu audio-video) oraz w trybie asynchronicznym (w oparciu o e-kursy).
7. Zajęcia na studiach niestacjonarnych, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich oraz podyplomowych będą planowane tak, aby zapewnić przewidziane wytycznymi GIS i MNiSW warunki umożliwiające przestrzeganie reżimu sanitarnego.
8. Dyżury prowadzących są planowane zarówno w formie tradycyjnej, jak również zdalnej.
9. Praktyki zawodowe:
- będą realizowane zgodnie z programem studiów,
- jeśli praktyka nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od studenta, praktyki mogą być zrealizowane w późniejszym terminie,
- dopuszcza się możliwość realizacji efektów kształcenia przypisanych do praktyk w alternatywny sposób, np.: poprzez przeprowadzenie ćwiczeń, realizację projektu lub symulacji.

10. Akademiki – zakwaterowanie w Domach Studenckich UR jest możliwe. Zainteresowani będą kwaterowani pojedynczo, niezależnie od nominalnego przeznaczenia pokoju. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania dwóch osób w pokoju, o ile mieszkający wspólnie złożą oświadczenie o świadomości ryzyka.