Początkiem roku w polskim prawie podatkowym wprowadzone zostały istotne zmiany. Jedne z nich dotyczyły ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i znacznego poszerzenia kręgu osób prowadzących działalność gospodarczą, które zyskały prawo do korzystania z tej formy opodatkowania.
Zmiany te są korzystne dla podatnika, gdyż oznaczają niższy podatek. Kto może skorzystać z ryczałtu, jakie warunki należy spełniać, jakie obowiązują stawki w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 roku oraz jak przejść na ryczałt? Przyjrzyjmy się bliżej dokonanym modyfikacjom.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najczęściej wybieranych form opodatkowania w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania stanowi tu przychód, bez pomniejszenia o koszty jego uzyskania. Wprowadzone początkiem 2021 roku zmiany w jego zakresie dotyczą przede wszystkim:
• zwiększenia limitu kwotowego uprawniającego do korzystania z tej formy opodatkowania,
• wzrostu limitu warunkującego możliwość zapłaty podatku kwartalnie,
• poszerzenia grona osób uprawnionych do korzystania z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym,
• zmian w stawkach podatkowych oraz wprowadzenia nowych.

Zwiększenie wysokości limitów

W ubiegłym roku, kwota przychodu uprawniająca do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogła przekraczać 250 000 euro. W roku 2021 limit ten jest znacznie większy, gdyż wynosi 2 000 000 euro. Jak więc widzimy, zwiększono go aż ośmiokrotnie. Proporcjonalnie zwiększono również limit uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie- z 25 000 euro do 200 000 euro.

Zmianie nie uległ natomiast sposób wyliczania limitu, a więc tak jak to było dotychczas przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu euro, który NBP ogłasza na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tymi wytycznymi, obecny limit uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego, według kursu z 1 października 2020 r. równego 4,5153 zł, wynosi 9 030,600 zł. Z opłat kwartalnych natomiast mogą skorzystać Ci podatnicy, których przychody w ubiegłym roku były niższe niż 903 060,00 zł.

Poszerzenie grona ryczałtowców

Prócz progów kwotowych, znaczenie ma także rodzaj prowadzonej działalności bądź świadczonych usług. I w tym zakresie prawodawca wykazał się dużą przychylnością dla przedsiębiorców, znacznie poszerzając listę usług oraz listę wolnych zawodów a tym samym grono osób, które teraz mogą skorzystać z rozliczenia na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Obecnie nie mogą to być jedynie przedsiębiorcy kupujący lub sprzedający wartości dewizowe, zajmujący się produkcją wyrobów akcyzowych a także właściciele aptek. Z tej formy opodatkowania nie skorzystają również osoby świadczące usługi na rzecz obecnego bądź byłego pracodawcy, prowadzące działalność gospodarczą lub działające w formie spółki.

Wraz z nowym rokiem poszerzono również listę wolnych zawodów, a więc pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, bez zatrudnienia na podstawie umów o prace, umów o dzieło, umów zleceń czy innych, zmieniając tym samym jej definicję. Obecnie do grona wolnych zawodów dołączono m.in. takie zawody jak: adwokat, agent firm inwestycyjnych, agent ubezpieczeniowy, agent ubezpieczeń uzupełniających, architekt, biegły rewident, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, fizjoterapeuta, inżynier budownictwa, księgowy, makler papierów wartościowych, notariusz, psycholog, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca budowlany.

Zmiany w stawkach podatkowych ryczałtu w 2021 roku

W tym obszarze również można dostrzec spore zmiany. Zmieniła się bowiem zarówno ilość, jak i wysokość stawek w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie obowiązuje ich osiem- 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% oraz 17%. Zlikwidowano natomiast stawkę 20-procentową, zastępując ją 17%.

Wśród stawek wprowadzonych jako nowe jest stawka 15%, dotycząca przychodów za świadczenie usług dotychczas opodatkowanych 17% a także przychodów ze świadczenia większości usług wyłączonych z ryczałtu oraz stawka 10%, obejmujące przychody za świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, dokonywanych na własny rachunek.

Przejście na ryczałt

Co do zasady, podatnicy rozpoczynający bądź kontynuujący działalność gospodarczą mogą dokonać wyboru bądź zmiany formy opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku.

Jeśli działalność rozpoczyna się w trakcie trwania roku, wówczas termin ten obowiązuje do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli podatnik nie dokona wyboru w powyższych terminach, wówczas zobowiązany jest do rozliczania się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Zgodnie więc z obowiązującymi przepisami, jeśli podatnik nie dokonał dotychczas zmiany formy opodatkowania, będzie to mógł zrobić dopiero w przyszłym roku.