W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu budowy łącznika drogi ekspresowej S-19 z drogą krajową nr 19, którego główna część będzie przebiegać przez teren Gminy Boguchwała.
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu budowy łącznika drogi ekspresowej S-19 z drogą krajową nr 19, którego główna część będzie przebiegać przez teren Gminy Boguchwała. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 28 mln zł, z czego blisko 1/5 środków – 4,8 mln zł, będzie pochodziła z budżetu Gminy Boguchwała. Wraz z drogą rozbudowany zostanie powiązany z nią układ komunikacyjny w Racławówce i Niechobrzu, w gminie Boguchwała.

Już w 2020 r. Gmina Boguchwała wydatkowała na ten cel 100 000 zł. W roku bieżącym przeznaczymy 963 000 zł, a w kolejnych latach 3 700 000 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Powiat Rzeszowski na realizację projektu uzyskał dofinansowanie w wysokości 14,9 mln zł. Termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2023 roku.

Umowa została zawarta pomiędzy POWIATEM RZESZOWSKIM a Konsorcjum firm, które tworzą: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna w Kraśniku – Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu – Partner. Umowę podpisali – ze strony powiatu: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, a w imieniu wykonawcy Ryszard Hadała Prezes Zarządu spółki z Kraśnika.

- Nie ulega wątpliwości, że im lepsze jest połączenie dróg lokalnych z trasami międzynarodowymi, tym atrakcyjniejszy staje się region. Usuwanie barier w podróżowaniu i unowocześnianie infrastruktury transportowej to wymóg współczesnego świata. Inwestując w lokalną infrastrukturę nie myślimy lokalnie, ale globalnie – mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Kluczowa inwestycja

Jest to strategiczna inwestycja realizowana w powiecie rzeszowskim, która będzie miała znaczący wpływ na komunikację samochodową w skali całego województwa. Stąd też podczas podpisania umowy obecni byli między innymi Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Rzeszowa Marek Bajdak oraz samorządowcy z terenu powiatu. Powiat rzeszowski oprócz wspomnianego starosty Józefa Jodłowskiego reprezentowali: Wicestarosta Marek Sitarz, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Wojton, Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Danuta Gargała oraz Członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego: Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko.

Roboty, jakie obejmie inwestycja to między innymi przebudowa dwóch skrzyżowań „zwykłych” na skrzyżowania typu rondo oraz budowa jednego nowego ronda. Będzie to też budowa i rozbudowa już istniejących odcinków dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Powstanie nowy most na rzece Lubcza, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowane będą istniejące już przepusty, powstaną też nowe. Planowane jest również wybudowanie zjazdów indywidualnych i publicznych. Zostaną wybudowane pobocza przy jezdni za chodnikami i ścieżkami rowerowymi, zatoki autobusowe oraz wykonane zostanie odwodnienie drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego. Na wybudowanym odcinku drogi zostaną ustawione urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zakończenie inwestycji za około 2 lata

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 15 czerwca 2023 rok. Inwestycja może zostać zrealizowana, ponieważ Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 14 958 711,08 zł. Wartość robót budowlanych to 23 231 847,81 zł, zaś całkowita wartość projektu 28 356 059,39 zł. Wartość dofinansowania robót budowlanych wynosi 12 864 035,20 zł.