- Wzywamy wszystkich kandydatów ze wszystkich partii politycznych czy stowarzyszeń do wzięcia udziału w prawyborach, które wyłonią jednego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Ich wielość może zniekształcić pogląd mieszkańców - mówili działacze stowarzyszenia.
Ilość kandydatów, zarówno ze strony opozycji, ale jak i po stronie obozu rządzącego w ostatnim czasie szczególnie się namnożyła. Już teraz wiadomo, że będzie ich co najmniej siedmiu, a dojdzie jeszcze co najmniej dwóch. Dlatego członkowie stowarzyszenia "Nasz Rzeszów" wzywają do zorganizowania prawyborów.

Wzywamy do wzięcia udziału w prawyborach

Celem prawyborów jest wyłonienie w powszechnym głosowaniu przez mieszkańców naszego miasta JEDNEJ OSOBY, która będzie kandydować na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa w opozycji do kandydatów ugrupowań niedemokratycznych.

Chcą, by to mieszkańcy mieli decydujący głos w kwestii wyboru tej z kandydatur, która będzie najlepiej odpowiadać ich wymaganiom i oczekiwaniom dotyczącym zarządzania i nadawania kierunku rozwojowi miasta. Chcą, aby to mieszkańcy ocenili kompetencje przyszłego prezydenta Rzeszowa. Od kandydatek i kandydatów przystępujących do prawyborów oczekują, że wykażą się odpowiedzialnością za dobro wspólne i zadeklarują bezwzględne poddanie się wynikowi głosowania oraz rezygnację z kandydowania na rzecz tej lub tego, który w prawyborach otrzyma najwyższą liczbę głosów. Oczekują także pełnego wsparcia dla wybranej osoby. To jedyna szansa, aby wygrać z kandydatami opcji niedemokratycznych!

Jedna obywatelska kandydatura będzie miała największe szanse, by odnieść zwycięstwo w wyborach. Wyłonienie takiej osoby poprzez głosowanie mieszkańców, a nie w zamkniętych gabinetach partyjnych, będzie ogromnym atutem jasno pokazującym, że przyszły prezydent będzie faktycznym reprezentantem mieszkańców Rzeszowa, że to im, a nie swoim zwierzchnikom partyjnym będzie winien lojalność i przed nimi będzie ponosił odpowiedzialność.

- Apelujemy do wszystkich środowisk politycznych i społecznych, które głoszą przywiązanie do wartości demokratycznych i obywatelskich, aby wsparły projekt prawyborów, dowodząc tym samym, że są gotowe do wcielania tych wartości w życie publiczne, także wówczas, gdy wymaga to poświęcenia partykularnych interesów - piszą w swoim manifeście członkowie stowarzyszenia.

Wybory w Rzeszowie: Czas na głos mieszkańców

- My, mieszkanki i mieszkańcy Rzeszowa chcemy miasta przyjaznego. Miasta zielonego. Miasta czystego. Chcemy, by Rzeszów był domem dla każdej i dla każdego, niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, narodowości, poglądów czy orientacji seksualnej. My, mieszkanki i mieszkańcy Rzeszowa, chcemy mieć wpływ na to, kto w naszym imieniu będzie tym miastem zarządzał. Nie chcemy, by władzę sprawowali przedstawiciele opcji politycznych które, niekiedy od wielu lat, depczą w Polsce prawa człowieka, dla których sposobem sprawowania władzy jest bezprawie -czytamy w dalszej części manifestu.

Dlatego członkowie stowarzyszenia wzywają wszystkich, którym te wartości są bliskie, do skutecznego stawienia czoła kandydatom niedemokratycznym. Chcą, by wszyscy kandydaci na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa poddali się ocenie mieszkańców naszego miasta.

Od kandydatów członkowie stowarzyszenia oczekują następujących deklaracji:
- Zwiększenia udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem, poprzez organizację paneli obywatelskich w kluczowych dla miasta sprawach oraz przez zwiększenie kompetencji Rad Osiedli.
- Podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości środowiska. W szczególności - natychmiastowych działań w sprawie poprawy jakości powietrza, zwiększenia liczby i powierzchni terenów zielonych w obszarze zabudowy miejskiej oraz ochrony wybrzeży Wisłoka przed zabudową.
- Ochrony ładu przestrzennego, poprzez uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego i skutecznego wprowadzenia w życie przepisów tak zwanej ustawy krajobrazowej.
- Integracji wszystkich form transportu miejskiego i aglomeracyjnego oraz zwiększenie jego udziału w sposobach przemieszczania się mieszkańców.
- Racjonalnego gospodarowania mieniem miejskim, w szczególności nieprzekazywania nieruchomości instytucjom niepublicznym po cenach niższych od rynkowych.
- Zwiększenia budżetu na kulturę oddolną oraz ułatwienia dostępu do niej zarówno jej odbiorcom, jak i twórcom.
- Działania w kierunku zapewnienia praw reprodukcyjnych poprzez wprowadzenie miejskiego programu zapłodnienia in vitro oraz zwiększenie liczby żłobków.
- Działania w kierunku stworzenia miasta przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.
- Działania na rzecz ochrony zabytków, w tym Pomnika Czynu Rewolucyjnego.
- Zwiększenie środków miejskich na zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz dążenie do zapewnienia etatu psychologa w każdej szkole.
- Poszanowania praw wszystkich mieszkańców miasta, także mniejszości.

A jak te prawybory miałyby się odbyć ?

Ze względu na trwającą pandemię Covid-19 ewentualna debata prezydencka kandydatów, czy prawybory, na pewno odbyłaby się w zupełnie innej formule, niż w normalnych czasach. A jak ich zorganizowanie wyobrażają sobie członkowie stowarzyszenia ?

- My wiemy, w jaki sposób zorganizować te prawybory. Jednak ze względu na ograniczone środki nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić. Dlatego od komitetów czy samych kandydatów oczekujemy przynajmniej częściowego wsparcia finansowego - mówił dziś Dariusz Bobak z Obywateli RP.

Pozostaje jeszcze pytanie o ewentualną frekwencję. Tu jednak organizatorzy nie podali konkretnych odpowiedzi. - Trudno jest nam na razie mówić o frekwencji, ale zakładamy, że na pewno będzie ona miała jakiś próg, który będzie miarodajny. My sami nie chcemy narzucać konkretnych progów - dodaje Bobak.

Organizatorzy zakładają, że najpóźniejszy termin na przeprowadzenie prawyborów upływałby na dwa tygodnie przed 16 kwietnia.