Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka. Zwycięzca może liczyć nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych nagrody.

Ważna inwestycja dla Miasta Innowacji-znaczenie projektu


O znaczeniu powiększenia terenów rekreacyjnych w Rzeszowie mówili praktycznie wszyscy kandydaci na prezydenta miasta. Jak widać Urząd Miasta nie śpi i już oficjalnie ruszył konkurs na stworzenie planów zagospodarowania prawego brzegu Wisłoka. Według Marka Bajdaka, pełniącego obecnie obowiązki prezydenta Rzeszowa jest decyzja podjęta na podstawie oczekiwań mieszkańców stolicy Podkarpacia. Powiedział on:

,, To bardzo ważny dla mieszkańców Rzeszowa teren, dlatego musi być mądrze zagospodarowany. Takie są oczekiwania mieszkańców. Wierzę, że konkurs przyniesie ciekawe propozycje i będzie inspiracją, punktem wyjścia do dalszych działań w kwestii stworzenia w tym miejscu jak najlepszej publicznej strefy wypoczynku i rekreacji.”

Przewidywany przebieg i warunki konkursowe na zagospodarowanie terenów w Rzeszowie


Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego zagospodarowania zielonych terenów na prawym brzegu Wisłoka. Jest to teren pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim. Konkurs ma formę otwartą, jednoetapową. W dodatku nie jest przeznaczony jedynie dla dużych biur architektonicznych. Adresowany jest on do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna. W opracowanej koncepcji należy ująć wstępne zamierzenia. Jakie?

 1. Przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji będą ogólnodostępne i łatwe w utrzymaniu, a korzystanie z urządzeń bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru,

 2. Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi,

 3. Elementy infrastruktury wypoczynkowej:
  - ścieżki rowerowe,
  - aleje spacerowe,
  - plac zabaw, siłownię terenową, plażę, wodny plac zabaw,
  - elementy małej architektury – oświetlenie, ławki, kosze na śmieci,
  - toalety oraz kawiarnię terenową,

 4. Nowe nasadzenia,

 5. Zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów - na projektowanym terenie pomiędzy mostem Karpackim a kładką wiszącą zlokalizowany jest park, w koncepcji należy uwzględnić pozostawienie przebiegu alejek spacerowych i ścieżki rowerowej, oświetlenia na tym terenie oraz pozostawienie istniejącego obiektu – Przestrzeni kwadratowej.


Chociaż konkurs będzie jednoetapowy, to samo jego przeprowadzenie składać się będzie z poszczególnych faz. Przy każdej z nich obowiązują też konkretne daty. Poniżej znajduje się dokładna lista.

1. Składanie zapytań przez osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie - do 28 maja 2021 r.
2. Odpowiedzi na nadesłane zapytania - do 11 czerwca 2021 r.
3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 25 czerwca 2021 r.
4. Zaproszenie do konkursu uczestników spełniających formalne wymagania - do 2 lipca 2021 r.
5. Nadsyłanie prac konkursowych - do 27 sierpnia 2021 r.
6. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu - do 10 września 2021 r.

Chcesz wziąć udział w konkursie? Uważaj na najważniejsze postanowienia prawne


Oczywistym warunkiem jest przedstawienie autorskiej pracy. Projekt nie może być skopiowany. Ponad to praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w regulaminie zadanie. Pozostają do spełnienia także warunki czysto techniczne.

1. części graficznej – plansze w układzie poziomym wykonane z lekkiego sztywnego materiału,
2. części opisowej – zeszyt formatu A4 z opisem koncepcji i zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej,

Co więcej, Część graficzna powinna zawierać koncepcję zagospodarowania terenu przedstawioną na mapie sytuacyjno – wysokościowej. Należy uwzględnić także widoki, perspektywy, wizualizacje, niezbędne do czytelnego i przekonywującego przedstawienia swojego pomysłu na zagospodarowanie terenów na prawym brzegu Wisłoka. Natomiast o ich doborze, skali oraz technice wykonania mogą decydować uczestnicy konkursu.
Część opisowa musi z kolei zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu, w tym:

 • przyjętą ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,

 • sposób powiązania z terenami sąsiednimi,

 • opis rozwiązań komunikacyjnych,

 • szacunkowe wyliczenie wartości inwestycji.


Dla tych, którzy zastanawiają się nad wzięciem udziału warto wspomnieć, że przewidziane są wysokie nagrody pieniężne. Środki otrzymają 3 najlepsze projekty. Jak wysokie narody przewiduje Urząd Miasta Rzeszowa?
1. I nagroda – 30 000,00 złotych brutto
2. II nagroda – 16 000,00 złotych brutto;
3. III nagroda – 8 000,00 złotych brutto.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.
Szczegóły konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.