Rada Miasta Rzeszowa dała zgodę na wprowadzenie konsultacji społecznych. Inicjatywa będzie przysługiwać grupie co najmniej 300 mieszkańcom.
O pomyśle takim ze strony Konrada Fijołka, jeszcze jako kandydata na prezydenta, słyszeliśmy w trakcie kampanii wyborczej.

- Już w trakcie kampanii wyborczej zapowiadałem, że w naszym mieście zostaną wprowadzone konsultacje społeczne. Zaraz po wyborach zasięgałem opinii mieszkańców np. przy pomocy mediów społecznościowych. Analizowałem opinie wyrażane w komentarzach w mediach społecznościowych, spotykałem się i dyskutowałem z mieszkańcami. Spotkania oczywiście będą kontynuowane, bo bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważny. Natomiast konsultacje społeczne przybiorą bardziej formalną formułę. Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie, którym radni zajmą się na najbliższej sesji - mówił prezydent Konrad Fijołek.

Jest zgoda na konsultacje społeczne. Radni wyjątkowo zgodni


Z kolei na sesji Rady Miasta Rzeszowa odbyła się dyskusja na propozycją uchwały w tej sprawie, a następnie głosowanie. O plusach przyjęcia tego dokumentu mówił Marcin Stopa, sekretarz miejskiego ratusza.

- Dokument ten pozwoli na wyznaczenie zasad, które umożliwią przeprowadzanie konsultacji społecznych w różnych zakresach, a także w formie różnych narzędzi - komentował Marcin Stopa.

Pomysł pochwalał także Marcin Fijołek, przewodniczący klubu radnych PiS. - Rzeszowianie od dawna czekali na rozwiązanie, które zwiększy ich udział w zarządzaniu miastem. Każdy głos jest ważny, miasto powinno słuchać swoich mieszkańców - dodawał radny Fijołek.

Również Mirosław Kwaśniak pochwalał to rozwiązanie. Przypomniał przy okazji także fakt, że miasto stara się aktywizować swoich mieszkańców podczas uchwalania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Mieszkańcy mieli bowiem zgłaszania swoich pomysłów na poszczególne osiedla.

Na czym będą polegały konsultacje społeczne w Rzeszowie?


Zgodnie z zapisami projektu inicjatywa w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawach ważnych dla miasta Rzeszowa będzie przysługiwać:
  • Prezydentowi;

  • Radzie w drodze uchwały;

  • grupie co najmniej 300 mieszkańców.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji (zawierający m.in. opis celu i przedmiot konsultacji, zasięg konsultacji - np. terytorialny - ogólnomiejski, określonej części miasta Rzeszowa, w sprawach ważnych dla określonej grupy mieszkańców oraz uzasadnienie) składany będzie do prezydenta.

Uchwała określa także formy konsultacji społecznych. Są to m.in. otwarte spotkania i debaty z mieszkańcami, zbieranie uwag i wniosków w punktach konsultacyjnych, badanie opinii mieszkańców poprzez formularze, ankiety, sondaże z wykorzystaniem metod tradycyjnych lub technologii informatycznych, zebrania z przedstawicielami grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych i innych pomiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji dla konkretnej sprawy podejmuje prezydent.

Co istotne przeprowadzone konsultacje społeczne będą uznawane za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział. Raport z przebiegu konsultacji będzie zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.