Umowa o pracę to jedna z możliwych form zatrudnienia oraz podstawowy dokument regulujący kwestie dotyczące stosunku i zakresu pracy w danej firmie, zawierany pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jest to najczęściej wybierana forma współpracy, niezależnie od branży.
Zawierając umowę o pracę z kierowcą należy przygotować dokumenty z należytą starannością tak, by zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika nie było żadnych wątpliwości w przypadku ewentualnego sporu. O jakich elementach powinniśmy więc pamiętać przy zawieraniu umowy o pracę z kierowcą, co jest w niej najistotniejsze?

Co prawda niema żadnych obowiązujących wytycznych, które określają wzór umowy o pracę dla kierowcy zawodowego, to jednak liczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy a także własne obserwacje czy doświadczenia zarówno samych kierowców, jak i właścicieli firm transportowych wykazują, iż w przypadku tej branży standardowa umowa znaleziona w sieci nie zawsze jest wystarczająca. A tymczasem jest to główny dokument, na podstawie którego rozwiązywane są wynikłe spory pomiędzy stronami, które skierowane zostały na drogę sądową. Ponadto umowa stanowi czytelny instruktaż obowiązków i przywilejów dla obu stron, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, by była ona jasna i klarowna.

Formy zatrudniania kierowcy w Polsce

W naszym kraju możliwych jest kilka form zatrudnienia na stanowisko kierowcy. Do najczęściej wybieranych należą umowa cywilno-prawna o świadczenie usług kierowania pojazdem (samozatrudnienie), która jest bardzo wygodnym rozwiązaniem zarówno dla kierowcy, jak i przedsiębiorcy, który zleca mu transporty; umowa o pracę jako najczęściej wybierana forma, z jednej strony bezpieczna dla kierowcy, z drugiej strony znacznie go ograniczająca; umowa zlecenie dająca wiele możliwości zarówno kierowcy, jak i przedsiębiorcy, natomiast aby była bezpieczna, musi być bardzo dokładnie przygotowana.
kierowca

Elementy umowy o pracę z kierowcą

Przypomnijmy, iż ani Kodeks Pracy, ani Ustawa o czasie pracy kierowców czy jeszcze inny dokument nie określają odrębnego wzoru umowy o pracę, która zawierana jest z kierowcą. Natomiast każda standardowa umowa powinna zawierać takie informacje, jak:
• data i miejsce zawarcia umowy;
• dane personalne i adresowe zarówno pracodawcy, jak i pracownika;
• rodzaj zawieranego stosunku pracy (umowa na czas próbny, określony czy też nieokreślony);
• nazwę stanowiska i zakres obowiązków pracownika;
• datę rozpoczęcia pracy.
Ponadto umowa o pracę z kierowcą powinna zawierać kilka elementów, którym należy poświęcić nieco więcej czasu, gdyż mają one szczególne znaczenie w tym zawodzie.

Miejsce pracy kierowcy

Jest to bardzo ważna informacja, która często przysparza problemów podczas tworzenia umowy. Konieczne jest bowiem właściwe opisanie miejsca pracy kierowcy. Nie może to być jedynie adres siedziby firmy bądź jej filii, ale także nie może to być określenie zbyt ogólnikowe jak na przykład „terytorium Polski” czy „województwo podkarpackie”. W celu prawidłowego określenia miejsca pracy kierowcy należy wziąć łącznie pod uwagę takie składowe jak siedziba firmy oraz inne miejsca prowadzonej działalności w której pracownik realnie wykonuje jakaś część pracy (filie, oddziały, magazyny, sortownie); pojazd prowadzony przez kierowcę a więc jak najdokładniejsze określenie obszaru geograficznego, na którym kierowca wykonuje swoje obowiązki (trasa, miejscowości, województwa, kraje); każde inne miejsce w którym kierowca realizuje zakres pracy.

Wymiar czasu pracy

To kolejny punkt, który powinien być dokładnie sprecyzowany. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, by był on zgodny z wszystkimi normami prawnymi i innymi wytycznymi w tym zakresie. Warto, by w umowie znalazł się zapis o dopuszczalnej liczbie godzin ponad normę, uprawnieniach do dodatków, chyba że istnieje w firmie odrębny dokument, który pracownik podpisze łącznie z umowa o pracę.

Wynagrodzenie za pracę

Umowa powinna zawierać dokładne określenie podstawy wynagrodzenia a także wszystkie inne składniki, które się na nie składają. Są to chociażby nadgodziny, dyżury, praca w porze nocnej, wysokość diet krajowych i zagranicznych, ryczałty za nocleg, delegacje. Wysokość wynagrodzenia może zostać podana w dwojaki sposób- jako określenie stałej podstawy bądź w formie ryczałtowej (korzystniejsza w transporcie drogowym). Podstawa musi uwzględniać płacę minimalną jaka obowiązuje w kraju, w którym kierowca będzie wykonywał pracę. Niedozwolony jest natomiast zapis, iż wynagrodzenie jest zależne od ilości przejechanych kilometrów. W umowie należy także określić formę i termin wypłaty wynagrodzenia.
kierowca


Zawieranie umowy

Przy zawieraniu umowy o pracę z kierowcą pracodawca musi dopełnić dodatkowe obowiązki związane z tym faktem. Przede wszystkim uzyskać od kierowcy pisemne oświadczenie, iż nie pozostaje on w stosunku zatrudnienia z innym pracodawcą a jeśli posiada, to w jakim wymiarze występuje dane zatrudnienie lub ile wynosi przeciętnie tygodniowa liczba godzin wykonywanych przewozów drogowych bądź też innych czynności, które wykonuje dana osoba. Oczywiście konieczne jest także okazanie przez kierowcę stosownych dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów- przede wszystkim jest to prawo jazdy odpowiedniej kategorii, odbyte szkolenia i kursy, aktualne badania lekarskie.

Rozwiązywanie umowy

Każdy pracownik ma prawo przerwania umowy, jednak należy pamiętać przy tym o zachowaniu pewnych zasad. Przede wszystkim jest to zachowanie określonego w samej umowie okresu wypowiedzenia w trakcie którego pracownik jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki. Jeśli kierowca tego nie spełnia, pracodawca może potraktować to jako porzucenie pracy i wystawienie zwolnienia dyscyplinarnego. Chęć rozwiązania umowy można zgłosić zarówno ustnie, jak i pisemnie, przy czym pisemne oświadczenie woli jest zdecydowanie pewniejszą formą. Pracodawca natomiast może w sposób natychmiastowy rozwiązać umowę o pracę wówczas, gdy kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy w związku z chociażby przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.