Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Politechnice Rzeszowskiej 5 919 000 zł dotacji na nowe inwestycje uczelni. To już kolejna tego typu dotacja na przestrzeni ostatniego roku. Na co zostaną przeznaczone tak potężne środki finansowe?

Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych


Inwestycja pn. "Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych" jest planowana na lata 2021–2023. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej budowę profesjonalnego magazynu odczynników i odpadów chemicznych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu w pobliżu budynku Wydziału Chemicznego.

Budynek magazynowy będzie posiadał profesjonalne wyposażenie instalacyjne zapewniające prawidłowe i bezpieczne składowanie środków chemicznych, odpadów i butli z gazem. Magazyn będzie podzielony na części o następującym przeznaczeniu: magazyn odpadów chemicznych, magazyn związków szczególnie niebezpiecznych, w tym trucizn, magazyn odczynników organicznych, magazyn przeznaczony do składowania substancji żrących z wydzieloną częścią na odpady biologiczne, magazyn do przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo (łatwopalnych o niskiej temperaturze zapłonu), magazyn czynników nieorganicznych, pomieszczenie do konfekcjonowania, pomieszczenie opakowań i zużytych baterii.

Dostosowanie budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej


Inwestycja dotycząca wykonania instalacji oraz dostosowania budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej będzie obejmować budowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w tym wykonanie instalacji wraz z instalacją urządzeń i znaków kierunkowych zapewniających bezpieczną ewakuację osób z budynku w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia.

Wykonanie sieci energetycznej do budynków K i H


Zakres inwestycji dotyczącej wykonania sieci energetycznej do budynków K i H obejmuje budowę przyłączy kablowych, budowę rezerwowego przyłącza kablowego, montaż kompensacji mocy biernej w stacjach transformatorowych, remont stacji transformatorowych przez przebudowę instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji przeciwpożarowej, remont rozdzielni oraz komór transformatorowych, modernizację kanałów kablowych, przebudowę istniejących przepustów kablowych w stacjach transformatorowych.