Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali w deklaracji kompostowanie w przydomowym kompostowniku winni złożyć zmianę deklaracji na nowym formularzu w terminie do niedzieli 10 października. Jest to związane ze zwiększeniem kwoty zwolnienia za kompostowanie odpadów BIO w przydomowym kompostowniku.
Zgodnie z uchwałą nr LI/1069/2021 Rady Miasta Rzeszowa z wtorku 24 sierpnia w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od września 2021 r. obowiązuje nowa wysokość zwolnienia w kwocie 1,40 zł/osobę.

W związku z tym na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Od piątku 17 września obowiązuje nowy druk dokumentu ZN-1 będącego załącznikiem do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1.

Poniżej istotne informacje dotyczące wypełnienia deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali w deklaracji kompostowanie w przydomowym kompostowniku.

O czym należy pamiętać przy wypełnianiu deklaracji?

Przy wypełnianiu deklaracji, należy zwrócić uwagę, by wszystkie wymagane rubryki zostały wypełnione.

Ponadto należy pamiętać, by:

W dokumencie DO-1

na pierwszej stronie w części B:

 • zaznaczyć kwadrat – zmiana danych w deklaracji,

 • w wierszu o treści: „W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać datę powstania zmiany” należy wpisać: 17.09.2021,

 • w wierszu o treści: „W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę” proponujemy wpisać: „zmiana kwoty zwolnienia”

na drugiej stronie w części D:

 • w pozycji 35 wpisać kwotę wyliczoną w dokumencie ZN-1 w pozycji 39,

 • w pozycji 36 wpisać kwotę wyliczoną w dokumencie ZN-1 w pozycji 41,

 • w pozycji 37 wyliczyć i wpisać kwotę wynikającą z różnicy kwot z pozycji 35 i pozycji 36 dokumentu DO-1

na trzeciej stronie w części F:

 • w pozycji 41 powinien podpisać się czytelnie właściciel nieruchomości, a w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele.
  W dokumencie ZN-1

na trzeciej stronie w części E.2.:

 • w pozycji 38 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość,

 • w pozycji 39 należy wpisać kwotę będącą wynikiem iloczynu danych z pozycji 37 i pozycji 38,

 • w pozycji 41 należy wpisać kwotę będącą iloczynem danych z pozycji 38 i pozycji 40.