W związku z trwającą pandemią koronawirusa Rektor Politechniki Rzeszowskiej wydał dzisiaj decyzję odnośnie organizacji kształcenia na uczelni. Będzie się ona odbywała w formie hybrydowej.
Po konsultacjach z kierownikami wszystkich jednostek na Politechnice Rzeszowskiej rektor uczelni, dr hab. inż. Piotr Koszelnik prof. PRz wydał dziś decyzję odnośnie zasad nauki w roku akademickim 2020/21. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa będzie ona miała charakter hybrydowy. W sposób zdalny będą się odbywać wykłady, lektoraty językowe oraz seminaria dyplomowe.

Uczelnia nakazuje także, że należy dążyć do realizacji zajęć laboratoryjnych w formie stacjonarnej. W przypadku ćwiczeń, projektów oraz zajęć z modułów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, oraz ze względu na specyfikę danego kierunku oraz roku Dziekan Wydziału lub kierownik Szkoły Doktorskiej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami oraz możliwościami będzie mógł określić kóre zajęcia będą miały formę stacjonarną.

Zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się w sposób zdalny, przy wprowadzeniu w miarę możliwości elementów zajęć stacjonarnych.

Informacje zostaną dot. poszczególnych zajęć zostaną przekazane studentom co najmniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemicznego Władze Uczelni będą miały możliwość zwiększenia zajęć w formie zdalnej lub całkowitego przejścia na ten sposób nauczania.