Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował w czasie sesji sejmiku założenia budżetu województwa podkarpackiego na rok 2022. Znaczną ich część przeznaczono na rozwój regionu.
Plan dochodów województwa w 2022 ustalono w wysokości 1 mld 402,2 mln zł, z kolei plan wydatków województwa w 2022 roku ustalono w wysokości 1 mld 560,1 mln zł:
 • w tym wydatki bieżące w kwocie 768,7 mln zł, co stanowi 49,3% wydatków ogółem,

 • wydatki majątkowe tzw. inwestycyjne w kwocie 791,4 mln zł, co stanowi 50,7% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane jako inwestycje wieloletnie i jednoroczne. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045 zaplanowano w 2022 roku kwotę 593,9 mln zł. Natomiast wydatki majątkowe na inwestycje jednoroczne zaplanowano na kwotę 197,5 mln.

Przykłady najważniejszych wydatków inwestycyjnych na terenie Podkarpacia:


- Inwestycje drogowe - dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników i tras rowerowych, zakupów elementów bezpieczeństwa ruchu oraz inwestycji w zaplecze techniczne służące utrzymania dróg wojewódzkich. Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg wojewódzkich wyniosą 477,8 mln zł, w tym ważniejsze z nich to:
 • likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich oraz obiektach mostowych i kładkach w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 78,8 mln zł,

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 - Droga 9, w m. Jasionka - 68,3 mln zł,

 • przebudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - 50,3 mln zł,

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku - 46,6 mln zł,

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II - 43,9 mln zł,

 • budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą Sanoka a drogą krajową nr 28 - 28,4 mln zł,

 • przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 5,3 mln zł.

- Inwestycje kolejowe - w kwocie 79,7 mln zł - związane z kolejowym przewozem osób na terenie województwa. Wydatki w tym zakresie dotyczyć będą przede wszystkim budowy zaplecza technicznego w ramach "Budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - 76,6 mln zł.
- Realizacja i utrzymanie projektów informatycznych w kwocie 12,4 mln zł, w tym przede wszystkim projektu "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" - 11,6 mln zł.
- Ochrony zdrowia. Na inwestycje w tym zakresie zaplanowano 82,4 mln zł, w tym ważniejsze zadania to:
 • modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I pietra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 11 mln zł,

 • zakup robota chirurgicznego dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej - 10 mln zł,

 • przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 9 mln zł,

 • modernizacja kliniki ortopedii realizowane w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim NR 2 w Rzeszowie: - 8,7 mln zł.

- Kultura - na inwestycje w tym zakresie zaplanowano 16,8 mln zł, w tym ważniejsze zadania to:
 • utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki - 6,2 mln zł (inwestycja realizowana przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie),

 • Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu - 1,3 mln zł (inwestycja realizowane wraz z Miastem Przemyśl przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu).

- Opracowania dokumentacji projektowych do zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE 2021 - 2027 w kwocie 21,2 mln zł.
- Dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego w wysokości 25,0 mln zł, w tym:
 • pomoc finansowa dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie" - 15 mln zł,

 • dotacje celowe dla innych j.s.t. na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - 7,7 mln zł,

 • pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiat na terenie Województwa Podkarpackiego - 1,3 mln zł,

 • pomoc finansowa dla Gminy Solina na realizację zadania pn. "Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim" - 1 mln zł.

- Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020 w kwocie 9,8 mln zł.
- Dotacje na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. dotacje na inwestycje Policji, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1,1 mln zł.

- Dotacje do zadań, które zostaną szczegółowo określone przez Zarząd Województwa w trakcie roku budżetowego 2022. Środki na ten cel zaplanowano w ramach rezerw celowych na zadania inwestycyjne w kwocie 56,7 mln zł. Rezerwy te będą uruchamiane przez Zarząd Województwa w trakcie roku budżetowego w ramach pojawiających się potrzeb. Rezerwy zaplanowano na:
 • zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego - 15 mln zł,

 • uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - 20 mln zł,

 • zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji - 20 mln zł,

 • dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni - 1,7 mln zł.

Realizacja projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, rozwój 2014-2020 w kwocie 1,3 mln zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7,2 mln zł.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt budżetowy na poziomie 157,9 mln zł, który finansowany będzie środkami pochodzącymi z rozliczenia roku 2020 w kwocie 156,2 mln zł i środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1,7 mln zł.

W roku 2022 dokonana zostanie spłata pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 21,6 mln zł, zaciągniętych w latach 2010-2015.